PROTOKÓŁ Z III SPOTKANIA SEKCJI CHŁONIAKÓW SKÓRY

Spotkanie Sekcji odbyło się w ramach Konferencji PALG (Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych)/PLRG (Stowarzyszenie Polska Grupa Badawcza Chłoniaków) 12-13.03.2010 W Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. (ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa)

 

Otwarcie Spotkania (godz. 10:00):

Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Dr Janusz Meder

 

 1. 10.15 - 11.00 dr Grzegorz Rymkiewicz zaprezentował wykład „Kompleksowa diagnostyka chłoniaków skóry: korelacja badań histopatologicznych, cytometrycznych, cytogenetycznych i molekularnych z danymi klinicznymi”
 2. Prof. dr hab. Renata Maryniak poprowadziła dyskusję na temat diagnostyki chłoniaków pierwotnych skóry oraz roli klasycznych badań histopatologicznych skóry w obliczu nowych technik cytometrycznych, cytogenetycznych i molekularnych. Ograniczony dostęp w Polsce do nowoczesnych, ale obowiązujących w procesie diagnostycznym chłoniaków skóry badań jest spowodowany m.in. niewielką liczbą placówek prowadzących te badania (np. badania cytometryczne skóry w chłoniakach pierwotnych skóry można wykonać niestety tylko w laboratorium, w którym pracuje dr Grzegorz Rymkiewicz), a także ich wysokim kosztem. Nie mniej możliwość ich wykonania pozwala na uściślenie rozpoznań, co stanowi niewątpliwą korzyść  w przypadkach wątpliwych diagnostycznie.
 3. Po przerwie (11.45-12.00) podjęto krótką dyskusję na temat konieczności uzupełnienia opracowanych na poprzednich spotkaniach „Rekomendacji terapeutycznych chłoniaków  skóry” (publikację zaplanowano na kwiecień 2010 w Onkologii Praktycznej) o wytyczne diagnostyczne, zarówno w aspekcie klinicznym jak i patologicznym. Część dermatologiczną (obraz kliniczny) zostanie przygotowany przez zespół z Kliniki Dermatologicznej we Wrocławiu (dr Alina Jankowska-Konsur, dr Joanna Maj), a część obejmującą diagnostykę patologiczną zgodziła się opracować Pani Prof. Renata Maryniak. Pomimo wcześniejszych ustaleń, nie udało się bowiem umieścić w  „Rekomendacjach terapeutycznych” krótkich opisów diagnostyczno–patomorfologicznyh (planowanych przed każdą jednostką nozologiczną) m.in. ze względu na obszerność samych rekomendacji.
 4. W obliczu ww Rekomendacji terapeutycznych podjęto temat fotoforezy pozaustrojowej w Polsce, będącej metodą pierwszego wyboru w leczeniu zespołu Sezaryego. Dr Barbara Jakubas zreferowała krótko doświadczenia krakowskich ośrodków w zastosowaniu tej metody w onkologii, przedstawiła dane literaturowe na temat tej metody leczenia w CTCL oraz przedstawiła szacunkowo koszt terapii w przypadku potencjalnego pacjenta z zespołem  Sezaryego. Dr Janusz Meder zgodził się podjąć wstępne działania mogące doprowadzić do organizacji placówki, która będzie wdrażać terapię fotoforezą pozaustrojową u pacjentów z CTCL w Polsce (zastanowienie się nad pozyskaniem funduszy na sprzęt i leczenie, organizacją samej placówki – najprawdopodobniej w Warszawie, ze względu na doświadczenie Centrum Onkologii oraz m.in. na centralne położenie w kraju).
 5. Przedyskutowano nadesłane uwagi dotyczące konsensusu terapeutycznego (głównie – listy od Pani Prof. Rudnickiej oraz Prof. Roberta Gniadeckiego) i zdecydowano o uwzględnieniu części z nich  w tekście opracowania. Szczególny nacisk położono na oznaczenie leków dostępnych w Polsce tylko drogą importu docelowego. (draft Rekomendacji, wciąż nie ostateczny, uczestnicy otrzymali w formie wydruku w czasie spotkania Sekcji; wcześniej tekst ten był rozesłany do uczestników poprzednich spotkań mailem – w celu poddania go dyskusji).
 6. Sprawy organizacyjne:
  1. Przypomniano o spotkaniu CLTF EORTC w Barcelonie, które odbędzie się w dniach 15-17.10.2010
  2. Kolejne spotkanie Sekcji Chłoników Skóry odbędzie się wraz ze spotkaniem PGBCh jesienią. Poproszono organizatorów o brak sesji równoległych do sesji SChS – gdyż brak części onkologów i hematologów na spotkaniu burzy ideę interdyscyplinarności grupy.
  3. Na kolejnym spotkaniu Pani dr Alina Jankowska-Konsur zgodziła się przedstawić obraz kliniczny chloniaków pierwotnie skórnych. a Pani Prof. Renata Maryniak poruszy problem diagnostyki chłoniaków skóry w aspekcie histopatologicznym. – pod kątem zaplanowanych do druku wytycznych diagnostycznych chłoniaków skóry.
  4. Pan Dr Wojciech Legieć przedstawi własne doświadczenia terapeutyczne z lekiem ONTAK.
  5. Dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło zaproponowała warsztatową formę części kolejnego spotkania.
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sokołowska Wojdyło, prof. nadzw. GUMed,  Gdynia ul. Batalionów Chłopskich 24;
tel
(058) 661-61-92, 607-297-835